Our website is set to allow the use of cookies. For more information click here. If you are happy with cookies please click 'Proceed' or simply continue browsing.

Select a localised edition of our website

Conceptwetsvoorstel: Wet arbeidsmarkt in balans

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 april 2018 zijn conceptwetsvoorstel “Wet arbeidsmarkt in balans” (WAB) gepresenteerd. Die wet moet een nieuwe balans op de arbeidsmarkt creëren en het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Tot 7 mei 2018 ligt het conceptwetsvoorstel ter internetconsultatie voor. De Regering is van plan het wetsvoorstel in het najaar van 2018 aan de Tweede Kamer voor te leggen en heeft een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2020 voor ogen. In het conceptwetsvoorstel zijn de volgende maatregelen gepresenteerd.

Proeftijd

Het wordt mogelijk om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van vijf maanden overeen te komen. Daarnaast wordt het mogelijk om bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer een proeftijd overeen te komen van drie maanden. Ingeval van opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdens de proeftijd, kan door de werkgever alleen een beroep op een concurrentiebeding worden gedaan als dat noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de werkgever dit gemotiveerd aan de werknemer (schriftelijk of elektronisch) meedeelt.

Ketenregeling

De maximumtermijn van de ketenregeling, waarin maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan, wordt verruimd van twee naar drie jaar. Het wordt mogelijk om bij cao de ‘’pauze’’ tussen een keten van opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomst te verkorten van zes naar drie maanden. De ketenregeling zal niet langer van toepassing zijn op invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

Oproepovereenkomsten

Bij een oproepovereenkomst moet de werknemer minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen, bij gebreke waarvan de werknemer geen gehoor hoeft te geven aan de oproep. Als de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de arbeid wordt ingetrokken, heeft de werknemer recht op loondoorbetaling over de periode waarvoor hij is opgeroepen. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort. Bij een oproepovereenkomst of een min-/maxcontract, dient de werkgever de werknemer na iedere periode van twaalf maanden een aanbod te doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang over het voorgaande jaar.

Combinatiegrond

Het stapelen van verschillende ontslaggronden anders dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische redenen wordt mogelijk, door toevoeging van een cumulatiegrond aan het bestaande rijtje van limitatieve ontslaggronden. Bij een combinatie van omstandigheden die ieder voor zich geen voldragen ontslaggrond opleveren, wordt het voor de rechter toch mogelijk om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Indien de cumulatiegrond wordt gebruik, kan de rechter een halve transitievergoeding (bovenop de transitievergoeding) extra toekennen.

Transitievergoeding

Vanaf de eerste dag van het dienstverband (in plaats van pas na twee jaar) bestaat recht op een transitievergoeding, ook bij opzegging tijdens proeftijd. Ook wordt de hogere opbouw van de transitievergoeding nadat de arbeidsovereenkomst tien jaar heeft geduurd, afgeschaft. De opbouw van de transitievergoeding zal worden berekend aan de hand van periodes van een jaar, of naar rato daarvan. Voor kleine werkgevers komt er een regeling die hen compenseert in de kosten van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte en worden de criteria voor een beroep op de regeling die het mogelijk maakt om een lagere transitievergoeding te betalen verruimd. Ten slotte wordt de mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd.

Payrolling en WAADI

Payrollwerknemers krijgen dezelfde (zowel primaire als secundaire) arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. Er geldt een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld op het gebied van pensioen.

Premiedifferentiatie WW

Het aanbieden van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt, omdat zij een lagere WW-premie gaan afdragen voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd dan voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.

${expertFirstname} ${expertSurname}

${expertPracticearea}
${expertJobtitle} | ${expertOffice}

{{if expertProfileimage!="99999999"}}
{{/if}}
${expertTelephone}
${expertFax}
{{if expertMobile!=""}}
${expertMobile}
{{/if}}

Next Event

${date}

${name}

${city}